ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 1. Toepassing en interpretatie
  Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen uitsluitend alle contractuele relaties tussen SCHUMACHER EUROPE SRL, met maatschappelijke zetel te Rue de la Baronnerie 3, B-4920-Aywaille Harzé, België, KBO-nummer BE 0442.047.806, hierna “SCHUMACHER EUROPE” en de klant. De algemene of bijzondere voorwaarden van de klant zijn niet tegenstelbaar aan SCHUMACHER EUROPE. Behoudens tegenbewijs door de klant, impliceert het afsluiten van eender welk contract tussen de partijen, ongeacht de vorm ervan, de betaling van elke proforma- of officiële factuur of de betaling van een voorschot, de volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de klant. Alleen de bijzondere voorwaarden die in het contract zijn vermeld of schriftelijk tussen de partijen zijn overeengekomen, kunnen ervan afwijken. Naargelang de context en tenzij anders bepaald, (i) wordt de term “klant” in deze voorwaarden ook geïnterpreteerd als een koper, prospect, verkooppunt, distributeur, partner of aannemer; (ii) wordt de term “product” geïnterpreteerd als elk artikel of accessoire ontworpen, gefabriceerd en/of gecommercialiseerd door SCHUMACHER EUROPE.
 2. Offerte, bestelling en bevestiging
  Alle offertes uitgaande van SCHUMACHER EUROPE zijn geldig gedurende 1 maand vanaf hun datum van verzending.
  Elke bestelling of aanvraag van de klant, schriftelijk of mondeling, moet door SCHUMACHER EUROPE worden bevestigd en zal voor deze laatste als effectief worden beschouwd vanaf het tijdstip dat in deze bevestiging is vermeld of tussen de partijen is overeengekomen.
 3. Prijs en betaalwijzen
  De prijzen vermeld op de facturen van SCHUMACHER EUROPE dienen betaald te worden in de valuta vermeld op de factuur, in euro of Amerikaanse dollar, door overschrijving op de rekening vermeld op de factuur, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen. Behoudens andersluidende vermelding zijn de prijzen EXW maar inclusief verpakking.
  SCHUMACHER EUROPE behoudt zich het recht voor om voor elk contract een voorschot te vragen, te betalen bij de bestelling. Tenzij anders overeengekomen, dienen alle facturen van SCHUMACHER EUROPE contant betaald te worden.
  SCHUMACHER EUROPE heeft het recht de prijswijzigingen van haar leveranciers door te berekenen wanneer deze plaatsvinden tussen de bestelling en de levering, evenals de wijziging van het btw-tarief of nieuwe belastingen die zouden plaatsvinden voor de leveringsdatum.
  Elke klacht betreffende facturen (zelfs proforma-facturen) dient per aangetekend schrijven te worden verzonden, binnen de 15 kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de desbetreffende factuur. Na deze termijn zal geen enkele klacht meer worden ontvangen en zal de factuur als aanvaard worden beschouwd.
  De gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest op van 8% per jaar. Deze rentevoet van 8 % per jaar wordt vervangen door de rentevoet voorzien in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, indien deze rentevoet hoger zou zijn. SCHUMACHER EUROPE heeft tevens het recht om van de klant een forfaitaire schadevergoeding te eisen ten belope van 10 % van het onbetaalde saldo met een minimum van €250, alsook een vergoeding voor incassokosten overeenkomstig artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 in geval van verschuldigde nalatigheidsintresten overeenkomstig de bepalingen van deze wet.
  Bij één geval van niet-betaling behoudt SCHUMACHER EUROPE zich het recht voor om haar eigen verplichtingen op te schorten, met behoud van de door de klant aan SCHUMACHER EUROPE betaalde deelbetalingen.
 4. Leveringstermijnen
  De leveringstermijnen zijn indicatief. Een vertraging ten opzichte van de indicatieve leveringstermijn kan niet leiden tot de ontbinding van de overeenkomst noch SCHUMACHER EUROPE op enigerlei wijze aansprakelijk stellen, behalve in geval van bedrog, zware fout of, behalve in geval van overmacht, bij het niet nakomen door SCHUMACHER EUROPE van één van haar essentiële verplichtingen uit de overeenkomst. Elk amendement dat door de klant achteraf wordt gevraagd en dat afwijkt van de oorspronkelijke overeenkomst, kan aanleiding geven tot extra kosten en een vertraging van de uitvoeringstermijn veroorzaken.
 5. Transportmethoden
  Tenzij anders vermeld, worden alle producten geleverd Ex Works / EXW of FOB China (ICC INCOTERMS 2020) en voor risico van de klant.
  De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle licenties, vergunningen en documenten die vereist zijn voor het importeren van producten in zijn land. SCHUMACHER EUROPE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door het niet verkrijgen hiervan.
 6. Waarschuwing
  Alle afmetingen zijn buitenmaten in centimeter. Gewichten zijn vermeld in kilogram. Al deze gegevens zijn louter illustratief en kunnen in geen geval aanleiding geven tot de ontbinding van de overeenkomst, een verzoek tot terugbetaling door de klant of een eis tot schadevergoeding en intresten.
 7. Niet-conforme producten – Garantie
  De producten worden vervaardigd conform de normen en standaarden van kracht in België en de Europese Unie en zoals gespecificeerd in de overeenkomst.
  De klant moet de geleverde producten onmiddellijk bij de levering controleren of ze in overeenstemming zijn met de in de overeenkomst voorziene producten en op zichtbare gebreken. De klant dient SCHUMACHER EUROPE binnen de acht werkdagen na de levering van de producten per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van elk gebrek en bij dit aangetekend schrijven alle bewijsstukken te voegen die het bestaan van dit gebrek kunnen aantonen. Indien de klant het gebrek niet aan SCHUMACHER EUROPE heeft gemeld zoals vereist in deze clausule, wordt de klant verondersteld dit gebrek te dekken. Bovendien moet de klant SCHUMACHER EUROPE in staat stellen dit gebrek op te merken en eventueel te verhelpen.
  Behoudens andersluidende bepaling, worden alle producten gedurende 2 jaar vanaf de datum van levering bij SCHUMACHER EUROPE gegarandeerd tegen niet zichtbare defecten in materiaal of afwerking. Zekeringen en batterijen vallen echter niet onder de garantie, tenzij schriftelijk anders is bepaald. In geval de producten bestemd zijn om door de klant te worden verkocht aan consumenten zoals gedefinieerd in artikel I.1, 2° van het Wetboek van economisch recht, worden de producten gegarandeerd gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop door de eindklant, bewijs van aankoop in de winkel. In dit geval verbindt de klant zich ertoe het aanspreekpunt van de eindgebruiker te vormen om de afhandeling van de dienst-na-verkoop te verzekeren overeenkomstig de instructies van SCHUMACHER EUROPE en in het bijzonder het retourneren van producten, en SCHUMACHER EUROPE, door het delen van het verslag van de dienst-na-verkoop, op de hoogte te brengen van het aantal retours en de oorzaken van deze retours.
  Claims in verband met de garantie moeten altijd per aangetekende brief, met vermelding van het juiste serienummer van de betrokken producten, binnen acht dagen na de ontdekking van problemen of defecten worden ingediend. Geen enkel product mag zonder toestemming van SCHUMACHER EUROPE worden geretourneerd.
  SCHUMACHER EUROPE zal de garantieclaim onderzoeken en beslissen of het product al dan niet kan worden geretourneerd. Indien het product kan worden geretourneerd, zal SCHUMACHER EUROPE naar eigen goeddunken overgaan tot terugbetaling, reparatie of gehele of gedeeltelijke vervanging van de niet-conforme of defecte producten. De vervangen of herstelde producten zullen samen met de volgende bestelling naar de klant worden gestuurd, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen. De transportkosten zijn ten laste van de klant. De vervangen of herstelde producten blijven onder garantie gedurende de resterende tijd van die garantie, zonder enige verlenging van deze garantieperiode. De onder garantie vervangen producten blijven eigendom van SCHUMACHER EUROPE en moeten op verzoek worden geretourneerd. In aanvulling op het voorgaande verbindt de klant zich ertoe geen geretourneerde producten door te verkopen, met uitzondering van het opnieuw in voorraad nemen van geretourneerde producten voor verkoop aan en uitsluitend aan eindgebruikers, voor zover de geretourneerde producten zich in nieuwe staat bevinden en als nieuwe producten worden verkocht.
  Alle problemen en defecten die het gevolg zijn van opslag, assemblage, behandeling of gebruik van producten onder abnormale omstandigheden of omstandigheden die niet in overeenstemming zijn met de instructies en goede praktijken, of schade en ongevallen die het gevolg zijn van nalatigheid, behandeling, toezicht of onderhoudsfouten, of oneigenlijk gebruik of onvoldoende herlading, zijn van de garantie uitgesloten.
  Bovendien vervalt de garantie indien de klant zelf reparaties of wijzigingen aan de verkochte producten uitvoert of heeft laten uitvoeren door een persoon die niet door SCHUMACHER EUROPE is geautoriseerd.
  De klant erkent dat hij op de hoogte is gebracht van zijn verplichtingen met betrekking tot het gebruik en het onderhoud van de normale dagelijkse producten, met inbegrip van het herladen, om aanspraak te kunnen maken op de door SCHUMACHER EUROPE verleende garantie.
 8. Eigendomsvoorbehoud – Overdracht van risico
  De verkochte producten blijven eigendom van SCHUMACHER EUROPE tot volledige betaling van de prijs, interesten, en elk bedrag in het algemeen dat de klant aan SCHUMACHER EUROPE verschuldigd is. Zolang de producten krachtens dit artikel eigendom blijven van SCHUMACHER EUROPE, mag de klant er op geen enkele wijze over beschikken, noch ze ombouwen, doorverkopen, gebruiken of overdragen aan een derde. Bovendien blijft de klant verantwoordelijk voor het onderhoud van de geleverde producten. Hij verbindt zich er tevens toe de producten op eigen kosten te verzekeren tegen elk risico en ze zodanig op te slaan dat ze niet kunnen worden verward met andere goederen en dat ze op elk moment kunnen worden herkend als eigendom van SCHUMACHER EUROPE.
  Niettegenstaande deze clausule van eigendomsvoorbehoud, gaan alle risico’s met betrekking tot de geleverde producten over op de klant vanaf de beschikbaarheid van de producten bij SCHUMACHER EUROPE.
 9. Overmacht
  In geval van overmacht of toeval, d.w.z. het zich voordoen van een gebeurtenis buiten de wil van SCHUMACHER EUROPE waardoor SCHUMACHER EUROPE haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen, zal SCHUMACHER EUROPE, zonder schadevergoeding of schadeloosstelling van welke aard ook, ontheven worden van haar verplichtingen. Voor de toepassing van deze clausule worden met name als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen beschouwd, die aanleiding kunnen geven tot opschorting of beëindiging van de verplichtingen van SCHUMACHER EUROPE: branden, epidemieën, pandemieën, computerbugs, natuurrampen en uitzonderlijke klimatologische gebeurtenissen, arbeidsgeschillen bij haar onderaannemers en klanten, uitzonderlijke moeilijkheden en onmogelijkheid om gebruik te maken van transportmiddelen en -kanalen, bevelen van Belgische, Europese of buitenlandse overheden, wijzigingen in de Belgische, Europese of buitenlandse reglementering, ongevallen die de productie en de opslag van producten beïnvloeden, gehele of gedeeltelijke stopzetting van de bevoorrading, falen van de vervoerder, machinefalen, oorlog, acties van derden of elke niet te voorziene externe gebeurtenis die van die aard is dat ze de uitvoering van de verplichtingen van SCHUMACHER EUROPE vertraagt of verhindert, … Indien de situatie langer dan 6 maanden duurt, kan elke partij de overeenkomst opzeggen zonder opzegtermijn of schadevergoeding, door een aangetekende brief te sturen naar de andere partij.
  Bovendien, indien ten gevolge van omstandigheden buiten haar wil, SCHUMACHER EUROPE de uitvoering van haar verplichtingen moeilijker of gewoonweg duurder vindt, verbinden SCHUMACHER EUROPE en de klant zich ertoe te goeder trouw en loyaal te onderhandelen over een aanpassing van de overeenkomst met het oog op het herstel van het contractuele evenwicht binnen 30 kalenderdagen na de kennisgeving van deze omstandigheden door SCHUMACHER EUROPE aan de klant. Bij gebrek aan akkoord binnen voornoemde termijn, heeft elk van de partijen het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen zonder enige schadevergoeding van welke aard ook.
 10. Intellectuele eigendom
  De klant erkent dat de tekeningen, illustraties, afbeeldingen of symbolen gecommuniceerd door SCHUMACHER EUROPE, in welke vorm dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de website, documenten, producten, accessoires of verpakkingen) eigendom zijn en blijven van SCHUMACHER EUROPE en/of haar partners of licentiegevers.
  De onderscheidende tekens, handelsmerken, commerciële benamingen en logo’s, al dan niet gedeponeerd, aanwezig op de website of elk ander door SCHUMACHER EUROPE gebruikt medium zijn het exclusieve eigendom van SCHUMACHER EUROPE en/of haar partners of licentiegevers.
  De klant stemt ermee in deze elementen niet te reproduceren of weer te geven, geheel of gedeeltelijk, met name voor commerciële doeleinden, op welk medium dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SCHUMACHER EUROPE; geen handelsmerken, logo’s of modellen van SCHUMACHER EUROPE en/of haar partners of licentiegevers te registreren of te doen gelden of in het algemeen een recht van intellectueel eigendom te doen gelden voor een van deze elementen; en geen korting te geven op producten die hij heeft verkregen, op welke wijze dan ook.
  De niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser, onverminderd de vordering van bijkomende sommen bestemd om de volledige geleden schade te herstellen.
  Geen enkel element van de overeenkomst tussen SCHUMACHER EUROPE en de klant kan worden geïnterpreteerd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan de klant.
 11. Verwijzing naar de klant
  Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, is SCHUMACHER EUROPE gemachtigd om te verwijzen naar de naam van de klant op om het even welk medium (brochure, website, stand, affiche, enz.), alsook in algemene openbare informatie over producten die SCHUMACHER EUROPE aan de klant heeft verkocht.
 12. Beperking van de contractuele aansprakelijkheid van SCHUMACHER EUROPE
  Behoudens in geval van bedrog, grove nalatigheid of, behoudens in geval van overmacht, in geval van niet-nakoming van een essentiële verplichting van de overeenkomst, verwerpt SCHUMACHER EUROPE iedere aansprakelijkheid. Bovendien kan SCHUMACHER EUROPE niet aansprakelijk worden gesteld voor de volgende redenen: verlies van kansen, verlies van inkomsten of contracten, verlies van gegevens en verlies van tijd. Ten slotte is de klant een professional die deskundig is wat betreft de door SCHUMACHER EUROPE verkochte producten, zodat de klant de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de keuze van het product en het juiste gebruik ervan, overeenkomstig de geldende regels van het vak en voorschriften.
  De partijen erkennen uitdrukkelijk dat de verplichtingen van SCHUMACHER EUROPE middelenverbintenissen zijn.
  In geval van contractuele aansprakelijkheid zal SCHUMACHER EUROPE slechts aansprakelijk zijn voor directe schade tot een schadebedrag van maximaal 10% van de prijs van de overeenkomst.
 13. Beëindiging van de overeenkomst
  SCHUMACHER EUROPE kan te allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen of haar eigen verplichtingen opschorten indien de klant in gebreke blijft bij de uitvoering van één of meer van zijn verplichtingen en nalaat dit verzuim te verhelpen binnen 15 dagen na het versturen van een aanmaning door SCHUMACHER EUROPE.
  SCHUMACHER EUROPE kan de overeenkomst eveneens zonder voorafgaande kennisgeving en zonder schadevergoeding beëindigen in geval van onbekwaamheid, faillissement, insolventie, staking van betalingen, aanvraag tot uitstel van betaling, minnelijk of gerechtelijk, of enig ander feit waaruit financiële moeilijkheden van de klant blijken.
  In geval van beëindiging van de overeenkomst door SCHUMACHER EUROPE, zijn alle door de klant gedane of verschuldigde betalingen definitief verworven door SCHUMACHER EUROPE, onverminderd eventuele schadevergoeding indien het bedrag van de werkelijk door SCHUMACHER EUROPE geleden schade hoger blijkt te zijn.
 14. Bescherming van gegevens
  De persoonsgegevens van de klant en, in voorkomend geval, van zijn persoonlijke vertegenwoordigers worden geregistreerd in de computer- en papieren bestanden van SCHUMACHER EUROPE. De persoon die instaat voor de verwerking en de afgevaardigde voor het beheer van persoonsgegevens kunnen gecontacteerd worden op het volgende e-mailadres: privacy@schumachereurope.com
  Het doel van de verwerking van deze gegevens door SCHUMACHER EUROPE is het mogelijk maken de contractuele betrekkingen tussen SCHUMACHER EUROPE en de klant uit te voeren. De ontvangers van deze gegevens zijn uitsluitend de personeelsleden van SCHUMACHER EUROPE, alsook haar eventuele onderaannemers. De verzamelde gegevens zullen worden bewaard gedurende een periode van 6 maanden te rekenen vanaf het einde van het kalenderjaar waarin het laatste contract met de klant is geëindigd, vermeerderd met de toepasselijke verjaringstermijnen.
  Elke persoon van wie de gegevens door SCHUMACHER EUROPE worden verwerkt, heeft het recht deze gegevens in te zien, die hem in een duidelijke, beknopte en begrijpelijke vorm worden toegestuurd, en heeft, in geval van onjuistheid, het recht om deze te corrigeren en/of aan te vullen. Elke persoon van wie gegevens worden verwerkt, heeft ook het recht om de beperking van de verwerking van zijn/haar gegevens te vragen in de gevallen die zijn voorzien in artikel 18 van EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Algemene verordening gegevensbescherming).
  Tot slot heeft de persoon het recht om te vragen dat zijn/haar gegevens worden gewist wanneer de verwerking van dergelijke gegevens niet langer noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele betrekkingen met SCHUMACHER EUROPE.
  Om de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, dient de betrokkene een kosteloos schriftelijk verzoek te richten aan het volgende e-mailadres: privacy@schumachereurope.com. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een fotokopie van beide zijden van zijn of haar identiteitskaart overeenkomstig artikel 12 van voornoemde verordening.
  De persoon van wie de gegevens worden verwerkt, heeft het recht om over de uitoefening van zijn/haar rechten een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan de contactgegevens zijn:
  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Persstraat 35, 1000 Brussel
  +32 (0)2 274 48 00
  +32 (0)2 274 48 35
  contact@apd-gba.be
 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
  De algemene voorwaarden, evenals elke overeenkomst waarop ze van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de onderhandeling, vorming, uitvoering of ontbinding van contractuele relaties tussen SCHUMACHER EUROPE en de klant zal, bij gebrek aan een minnelijke schikking, tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de rechtbanken van LUIK, afdeling LUIK (België).
Test
NL